Postopek pridobitve statusa športnika ali status mladega umetnika za Osnovno šolo Ludvika Pliberška je naslednji:

KDO LAHKO PRIDOBI STATUS?

Status učenca športnika si lahko pridobi učenec, ki je perspektivni ali vrhunski športnik registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Status učenca mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe.

POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA

Pridobitev statusov pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju starši) učenca. Pisni predlog naj vložijo tako, da izpolnijo vlogo in jo oddajo razredniku do konca septembra tekočega šolskega leta.

Čše nimate ustreznih dokazil, naj učenec kljub temu odda vlogo in dokazila prinese naknadno.

Vloga status športnika           Vloga status mladega umetnika

Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

TRAJANJE STATUSA

Status se učencu praviloma dodeli ob koncu prvega meseca v šolskem letu.

Učencem, ki so do statusa upravičeni, ravnatelj izda sklep o dodelitvi statusa. Podpisan sklep (en izvod), katerega veljavnost je pogojena s podpisom dogovora o prilagajanju obveznosti, učenec pokaže razredniku, le-ta pa mu izroči načrt pridobivanja ocen in vpiše status v dnevnik in redovalnico. 

Učenci, ki imajo status iz prejšnjega leta, prejmejo načrt pridobivanja ocen, ko oddajo ponoven predlog z ustreznimi dokazili, vendar najkasneje do 1. oktobra.