Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico oz. kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ta pravica priznana.

Več informacij najdete na spletišču državne uprave https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/ (13. 8. 2020).

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil ter učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Za uveljavljanje in izvajanje subvencije za šolsko malico oz. kosilo mora imeti družina VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU, za kar poskrbite starši tudi s pravočasno oddajo nove vloge na centru za socialno delo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno oddajati v šoli, saj šola upošteva podatke posredovane od RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Starši imajo možnost, da jim v šolski svetovalni službi po pogovoru pomagamo poiskati ustrezno pomoč ob posebnih življenjskih situacijah z dodatnimi informacijami o ustreznih službah v državi ali možnostjo vloge na šolski sklad, da otroci niso lačni.

 

Za šolsko svetovalno službo pripravila Maja Toš

Scroll to Top
Skip to content