Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ

Na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Ljubljana obveščamo starše in zakonite zastopnike o širitvi kroga upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ-a po ustaljenem postopku.

Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ-a nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Lepo pozdravljeni.

ravnateljica_zig

Scroll to Top
Skip to content