Nemščina

Pri pouku tujega jezika je poudarek na sodobnih pristopih poučevanja tujega jezika. Sledi se novim didaktično-metodičnim usmeritvam – komunikacijski pristop. Učenci se bodo z učenjem tujega jezika usposabljali za govorne in pisne stike ter za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku. Znanje tujega jezika bo omogočalo učencem dostop do različnih avtentičnih virov. S tem bodo pridobivali in poglabljali splošno znanje ter širili večjezičnost in medkulturnost. Z učenjem tujega jezika bodo prepoznavali in ozaveščali razlike in podobnosti med lastno kulturo in drugimi kulturami.

Osnovni cilj v 2. razredu je postaviti učence v realni stik s tujim jezikov in jim omogočiti individualni napredek na posameznih področjih.

Na področju poslušanja in slušnega razumevanja:

 • pozorno poslušati, razumeti navodila in glavne ideje.
 • razumeti in se odzivati na pogosto rabljeno besedišče,
 • razumeti temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala) in se nanje odzivati,
 • spoznavati izvirna besedila v tujem jeziku (pesmi, izštevanke, pravljice, opisi dogajanj, navodila),
 • se nebesedno odzivati z mimiko in gestami,
 • se besedno odzivati (krajši besedni odzivi).

Na področju govorjenje:

 • preizkušati spretnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika,
 • razvijati osnovne spretnosti govornega sporazumevanja in sporočanja v skladu z obravnavanimi vsebinskimi področji – petje primernih izvirnih besedil v tujem jeziku, poimenovanje predmetov, opis dogajanja na slikah,
 • uporabljati nebesedno podporo v govoru,
 • se besedno odzvati na slišano oziroma videno (enobesedni ali večbesedni odgovori).

Na področju pisnega sporočanja:

 • napisati svoje ime,
 • prepisati besede, fraze, povedi,
 • prepisati in samostojno zapisati imena za števila od 1 do 12 in barve,
 • napisati voščila ob prazniku.

Pouk se bo izvajal s pomočjo lutke Hans Hase. Obravnavane bodo naslednje vsebine:

 • Ich und meine Familie (Jaz in moja družina),
 • Gemüse, Tiere, Spielzeug (Zelenjava, živali in igrače),
 • Zahlen und Farben (Števila in barve),
 • Verkehrsmittel (Prevozna sredstva),
 • Winteraktivitäten (Zimske aktivnosti),
 • Jahreszeiten (Letni časi),
 • Feste feiern (Praznovanja).
Scroll to Top
Skip to content